Language

ADATVÉDELMI TUDNIVALÓK


Általános adatvédelmi tudnivalók

A Magyar Telekom Nyrt. számára kiemelt fontosságú cél a telekom.hu és annak aloldalai, így a jelen weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Magyar Telekom Nyrt. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele.

A Magyar Telekom Nyrt. elkötelezi magát az érintettek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az általunk végzett adatkezelés jogszerűségéhez és biztonságos jellegéhez.

Ebből kifolyólag, a Magyar Telekom Nyrt. által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletére (2016. április 27.) („Általános Adatvédelmi Rendelet”);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról;
  • 2/2015 (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól.

A telekom.hu weboldal és annak aloldalai – így a jelen weboldal – látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó adatvédelmi tudnivalók az alábbi linken érhetők el. Az ott meghatározottak megfelelően irányadók a jelen aloldal használatára vonatkozóan is.

A Magyar Telekom Csoport által végrehajtott beszerzési folyamatok során történő adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató az alábbi linken , valamint a jelen weboldalon történő regisztráció során is elérhető.

Ezen túlmenően, a Magyar Telekom Nyrt. által az előfizetői adatok tekintetében folytatott adatkezelésekre vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági kérdésekről elsősorban a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 7. számú, Adatkezelés és adatbiztonság elnevezésű melléklete rendelkezik, amely az alábbi linken érhető el. Üzleti adatkezelések esetében pedig elsősorban az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 10. pontja tartalmazza az adatkezelési rendelkezéseket, amely megtalálható elérhető itt.

A további, a Magyar Telekom Nyrt. által folytatott egyes külön adatkezelési tevékenységekre vonatkozóan az adott adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban találhatók további részletes információk.

A Magyar Telekom Nyrt. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre link mutat a Magyar Telekom Nyrt. honlapjára, valamint honlapjáról.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében, a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembevételével a Magyar Telekom Nyrt. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági, valamint megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a tudomány és technológia állásával összhangban folyamatosan felülvizsgáljuk és szükség szerint, fejlesztjük.

Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintettet megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
b) személyes adatainak helyesbítésének joga,
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog,
d) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog,
e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga,
f) a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu ), valamint
g) a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat (a per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

Tájékoztatás

Személyes adatai kezelésével és az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogai gyakorlásával kapcsolatban bármely érintett Magyar Telekom Nyrt. előfizető és felhasználó az adatvédelmi tisztségviselőjéhez is fordulhat.

A bejelentést magyarul lehet megtenni, azalábbi elérhetőségeken:

Magyar Telekom Nyrt.
Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.;
Adatvédelmi tisztségviselő: dr. Puskás Attila;
E-mail:dpo@telekom.hu.

Belépés