Language

Adatvédelmi követelmények


A Magyar Telekom Csoport számára kiemelt jelentőséggel bír a személyes adatok védelme mind a munkavállalói, mind az előfizetői személyes adatok vonatkozásában.

A Magyar Telekom Csoport mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok magas szintű védelmét az adatkezelés minden szakaszában. Amennyiben a Partner az együttműködés keretében a Magyar Telekom Nyrt. vagy a Magyar Telekom Csoport más tagvállalatának adatfeldolgozójaként jár el, úgy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) értelmében adatfeldolgozási szerződés megkötésére kerül sor a Magyar Telekom Nyrt. vagy a Magyar Telekom Csoport más tagvállalata és a Partner között, amely meghatározza különösen az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait, illetve köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

Belépés